Yleiset käyttöehdot

Nämä yleiset käyttöehdot (“Ehdot”) koskevat Future Social Innovations Oy:n (“Toimittaja”) tarjoaman Sovelluksen VoteOn (“Palvelu”) käyttöä. Palvelun käyttäminen edellyttää, että käyttäjä (”Käyttäjä”) toimittaa Palvelun pyytämiä tietoja. Mikäli yhteys- tai muut Palvelun käyttämiseksi tarvittava tiedot muuttuvat, Käyttäjän tulee viivytyksettä ilmoittaa muuttuneet tiedot Toimittajalle.

Toimittaja voi muuttaa näitä Ehtoja ajoittain ja kulloinkin voimassa oleva versio löytyy Toimittajan Palvelusta. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin Palvelun käyttämishetkellä voimassaolevat Ehdot. Mikäli Ehtojen muutos on merkittävä, voi Toimittaja oman harkintansa mukaan tiedottaa Käyttäjää Ehtojen muutoksesta valitsemallaan tavalla.

Sitoudut noudattamaan näitä Ehtoja Käyttäjän ominaisuudessa käyttämällä Palvelua. Mikäli käytät Palvelua jonkin organisaation puolesta, sitoudut näihin Ehtoihin kyseisen organisaation puolesta ja vakuutat, että sinulla on oikeus saattaa organisaatio sopimuksen osapuoleksi.

Palvelu

Palvelu mahdollistaa informaation (“Informaatio”) toimittamisen ja lataamisen Toimittajan serverille ja edelleen jakamisen kohdennetuille vastaanottajille. Palvelu voi muuttua sitä mukaa kun Toimittaja edelleen kehittää Palvelua.

Toimittajalla on oikeus Käyttäjää kuulematta estää pääsy Palveluun tai poistaa Palveluun tallennettua Informaatiota, mikäli Toimittajalla on epäilys, että Palveluun tallennetaan sopimatonta Informaatiota, muiden käyttäjien Palvelun käyttö voi vaarantua tallennetun Informaation johdosta tai näitä Ehtoja rikotaan.

Toimittaja pyrkii pitämään Palvelun jatkuvasti käytettävissä, mutta voi keskeyttää Palvelun käytön tai muuttaa palvelun sisältöä aina kun se nähdään tarpeelliseksi. Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen muun muassa asennus-, muutos- tai ylläpitotöiden johdosta tai turvallisuusuhkan johdosta tai lain tai muun viranomaisvaatimuksen tai -ohjeistuksen johdosta.

Informaatio

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä toimittaa Toimittajalle Informaatiota, johon Käyttäjällä säilyy täysi omistusoikeus. Toimittaja voi käyttää Informaatiota tai Palvelun käyttämistä koskevaa tai Palvelun kerryttämää tietoa Toimittajan Sovelluksen tietosuojaselosteen mukaisesti.

Palvelun omistusoikeus

Ohjelmisto ja muu Palvelua koskeva teknologia sekä niiden muutokset ovat yksistään Toimittajan ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja niitä voi suojata tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus. Palveluun liittyvään ohjelmistoon tai teknologiaan ei anneta Käyttäjälle muuta oikeutta kuin näistä Ehdoista ilmenevä Palvelun käyttöoikeus. Näiden Ehtojen perusteella ei anneta mitään oikeutta käyttää Toimittajan tai Palvelun toiminimiä, logoja, domainnimiä tai muita brändiin liittyviä nimiä tai tunnisteita. Toimittajalla on vapaa oikeus hyödyntää ilman korvausta sille toimitettuja parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia.

Käyttäjän velvollisuudet Palveluun liittyen

Käyttäjän tulee säilyttää luottamuksellisesti ja vain omassa tiedossaan Palvelun käyttämiseksi tarvittava käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjä on täysin vastuussa sen käyttäjätunnuksella tehdyistä toimista. Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa Toimittajalle sen käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan luvattomasta käytöstä tai muusta turvallisuusrikkomuksesta.

Käyttäjän velvollisuutena on kustannuksellaan hankkia ja ylläpitää Palvelun käyttämiseksi tarvittavat laitteet, yhteydet ja ohjelmistot.

Käyttäjä on vastuussa Palvelun käytöstä, Informaation sisällöstä ja Palvelua hyödyntäen tehdystä tietojen vaihdosta ja toimittamisesta. Käyttäjän tulee itse suojata Informaation ja huolehtia varmuuskopioista. Toimittajalla ei ole vastuuta Informaation katoamisesta tai tuhoutumisesta tai Informaation palauttamisesta tai tallentamisesta johtuvista kuluista.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua häirintään, uhkauksiin tai toisena esiintymiseen. Käyttäjä ei saa ladata, lähettää, välittää tai muutoin saattaa toisten saataville (a) laitonta, haitallista, uhkaava, syrjivää, herjaavaa, säädytöntä, mautonta, rasistista, paheksuttavaa tai toisen yksityisyyttä loukkaavaa sisältöä tai (b) toisen immateriaalioikeuksia loukkaavaa sisältöä tai (c) roskapostia, mainoksia tai vastaavaa sisältöä. Käyttäjä ei saa ladata tai välittää viruksia, matoja, troijalaisia tai mitään haittakoodia. Käyttäjä ei saa rikkoa soveltuvaa lainsäädäntöä eikä käyttää Palvelua mihinkään laittomaan tai kiellettyyn tarkoitukseen.

Vakuutukset ja korvausvelvoite

Käyttäjä vakuuttaa, että (a) sillä on kaikki tarvittavat oikeudet käyttää, hyödyntää ja levittää Informaatiota Palvelun avulla ja näiden Ehtojen mukaisesti ja (b) Informaatio ei loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia.

Käyttäjä vastaa kaikista kuluista ja Toimittajalle tai sen konserniyhtiölle esitetyistä vaateista ja vaatimuksista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti Informaatiosta tai Käyttäjän näiden Ehtojen rikkomisesta. Toimittajalla on oikeus halutessaan puolustautua itse edellä mainittuja vaateita vastaan.

Hinta

Palvelun käyttäminen on maksutonta.

Vastuunrajoitus

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla riskillä, Palvelu toimitetaan sellaisenaan eikä Toimittaja anna mitään takuuta tai vakuutuksia Palveluun, Palvelun tuloksiin, laatuun, kolmannen oikeuksien loukkaamattomuuteen tai muuhun liittyen.

Toimittaja ei ole Käyttäjää kohtaan vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista. Mikäli Toimittaja katsottaisiin laista johtuen vastuulliseksi Palvelusta, Toimittajan enimmäisvastuu Käyttäjää kohtaan on viisikymmentä Euroa.

Ylivoimainen este

Toimittajalle on oikeus muuttaa Palvelua ilman että siitä aiheutuu seuraamuksia Toimittajalle, mikäli se on estynyt liiketoimintansa harjoittamisesta syystä, jota sillä ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on siitä riippumaton. Tällainen tapahtuma voi olla muun muassa sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, toimittajan viivästys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä Toimittajasta riippumaton syy.

Luottamuksellisuus

Osapuolet eivät saa käyttää tai ilmaista toisen osapuolen luottamuksellista tietoa kolmannelle muutoin kuin näiden Ehtojen mukaisesti. Osapuolten on käsiteltävä toisen osapuolen luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin ne käsittelevät omaa luottamuksellista tietoaan, edellyttäen että luottamuksellista tietoa käsitellään kuitenkin aina vähintään kohtuullisella huolellisuudella.

Siirtäminen

Käyttäjä ei voi siirtää näitä Ehtoja tai osapuolten välistä sopimusta ilman Toimittajan kirjallista etukäteen antamaa suostumusta. Toimittaja voi siirtää Ehdot ja osapuolten välisen sopimuksen kolmannelle.

Se, että osapuoli jättää käyttämättä näihin Ehtoihin perustuvan oikeutensa, ei rajoita osapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota kyseiseen tai muuhun oikeuteensa.

Voimassaolo

Nämä Ehdot tulevat voimaan, kun ne on julkaistu. Ehdot soveltuvat niin kauan kuin Palvelua käytetään.

Toimittaja voi irtisanoa nämä Ehdot ja osapuolten välisen sopimuksen välittömästi mikäli Käyttäjä rikkoo olennaisesti Ehtojen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan tästä huomautuksen.

Soveltuva laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin ja osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki näistä Ehdoista tai osapuolten välisestä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettelyn paikkakunta on Oulu ja menettelyn kielenä käytetään ensisijaisesti suomea. Mikäli toinen osapuoli ei ole suomenkielinen, on menettelyn kieli englanti. Välimiehen antama tuomio on lopullinen, molempia Osapuolia sitova ja sen voi panna täytäntöön mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin. Osapuolella on oikeus hakea väliaikaista turvaamistoimenpidettä.

Tietosuojaseloste

1. Johdanto

Niklas Tuomola (”Toimittaja”) sitoutuu suojaamaan Toimittajan sovelluksen VoteOn (”Sovellus”). Toimittaja noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste sisältää henkilötietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä henkilötietoja käytetään. Mikäli et hyväksy tätä tietosuojaselostetta, älä käytä Toimittajan Sovellusta. Käyttäessäsi Toimittajan Sovellusta, hyväksyt tämän tietosuojaselosteen sisällön ja sitoudut sitä noudattamaan.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Toimittaja kerää ja käsittelee tiettyjä Sovelluksen käyttäjien henkilötietoja, jotta:

– Käyttäjän voidaan rekisteröidä Toimittajan Sovelluksen käyttäjäksi;

– Toimittaja voi todentaa henkilön aitouden ja varmistaa kerättyjen tietojen pohjalta luotujen tilastojen laadun;

– Käyttäjä voi käyttää Toimittajan Sovellusta;

– Käyttäjälle voidaan saattaa tiedoksi uutisia ja tiedotteita;

– Käyttäjälle voidaan käyttäjän hyväksynnän mukaisesti markkinoida Toimittajan tai valittujen kolmansien osapuolten palveluita;

– Toimittaja voi parantaa käyttäjän Toimittajan Sovelluksen käyttökokemusta keräämällä käyttötietoa;

– Toimittajan Sovellusta voidaan hallinnoida.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Toimittaja käsittelee henkilötietoja henkilötietojen keräämisen tarkoituksien edellyttämässä laajuudessa

– Hoitaakseen sopimuksesta johtuvat velvollisuutensa;

– Täyttääkseen lainsäädännöstä johtuvat velvoitteensa;

– Ylläpitääkseen ja kehittääkseen liiketoimintaansa esimerkiksi markkinoinnin ja käyttökokemuksen parantamisen yhteydessä.

3. Mitä tietoja keräämme?

Sovellus kerää käyttäjistään tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja:

Yhtiölle antamasi tiedot

Käyttäjäksi rekisteröinnin yhteydessä kerätään pakollisina tietoina:

  • Sähköposti ja/tai käyttäjätunnus
  • kotipaikkakunta
  • ikä

Sekä vapaaehtoisena tietona

  • sukupuoli

 

Kirjautumisessa voidaan myös kerätä:

  • Opiskelupaikka
  • Tiedekunta
  • Laitos
  • Luokka
  • Organisaatio
  • Osasto

Mös muiden tietojen kysyminen on mahdollista. Käyttäjä saa kuitenkin itse päättää antaako muita tietoja.

Lisäksi Toimittaja käsittelee vastauksia, joita Käyttäjä Sovellukseen syöttää. Kerättyjen tietojen perusteella vastausten Toimittaja varmistaa luotujen tilastojen sekä palautteen laadun.

Sovelluksen käytöstä havainnoidut ja johdetut tekniset tiedot:

Toimittaja käyttää erilaisia teknologioita kerätäkseen, säilyttääkseen ja analysoidakseen tietoa Sovelluksen käytöstä. Tällöin tietoja voidaan saada IP-osoitteen sekä muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

4. Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?

Toimittaja säilyttää käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan palvelun tarjoamista varten tai lain salliman enimmäisajan.

5. Tiedonannot kolmansille

Käyttäjän antamista vastauksista koostetaan grafiikkaa, jossa on saatettu hyödyntää myös Sovelluksen käytöstä havainnoituja tietoja. Luovutamme anonymisoitua tilastotietoa mielipide- ja markkinointitutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. Lisäksi saatamme luovuttaa tietoja seuraavissa tapauksissa:

Suostumuksesi

Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatamme jakaa käyttäjän tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa.

Palveluntarjoajat

Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita Yhtiölle tämän tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa.

Oikeudellisista syistä

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

6. Kansainväliset tietojen siirrot

Toimittaja ei siirrä käyttäjien henkilötietoja ETA:n ulkopuolelle pois lukien Toimittajan ETA:n ulkopuolella sijaitseva henkilöstö ja juridiset yksiköt ja/tai palvelun tarjoamista varten tarvittavat kolmannet osapuolet, joille tiedon siirtämiseen käyttäjä on antanut sivustolla luvan. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. Tietojen suojaus

Toimittaja käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Henkilötietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

8. Alaikäiset

Toimittajan tarjoama Sovelluksen ikäraja on 11 vuotta. Toimittaja pyytää alaikäisiä hankkimaan huoltajan suostumuksen ennen kuin alaikäinen tallentaa henkilötietojaan. Suosittelemme huoltajia säännöllisesti seuraamaan huollettaviensa Internetin, sovellusten ja sivuston käyttöä.

9. Kolmansien palvelut

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Toimittajan Sovellukseen emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tai sovellusten tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen ja sovellusten tietosuojaselosteet.

 

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Toimittaja voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Jos tietosuojaselosteeseen tulee muutoksia, ilmoitamme näistä muutoksista aina tässä tietosuojaselosteessa.

11. Sinun oikeutesi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja yhteystietorekisteriin on talletettu. Toimitamme tiedot lain edellyttämässä muodossa.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin sovellustamme.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää sovellustamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme viesteihin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

 

12. Oikeuksiesi käyttäminen

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta alla oleviin osoitteisiimme. Mikäli pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Mikäli koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

13. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Niklas Tuomola

+358465421704

contact@voteon.fi